تبلیغات
بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر از امام حسین (ع) برید جانباز صفین است که تا مرز شهادت پیش رفته است.